A SIKERES JÖVŐ MEGALAPOZÁSA AZ ÓVODÁBAN KEZDŐDIK

NAPSUGÁR MAGÁNÓVODA ZUGLÓBAN Beíratkozás a 2019 /2020 tanévre, már elkezdődött a 12- fős kiscsoportba. Jelentkezz: 06-70-337-4611

1144. Budapest Kőszeg utca 21.
1141. Budapest Mályva utca 24


06 70 / 337 4611
napsugarovim@gmail.com

Kiscsoport év vége már tudják a gyerekek

2013.09.18 18:25

Sokan azt gondolják, a gyerekek elsődleges dolga egy óvodában a játék! EZ IGAZ! Az óvónéniknek nagyon sok feladatuk van, hogy JÁTÉKOSAN az alábbi eredményeket érjék el egy kiscsoportos gyermeknél, az év végére.

Testápolás:

 • kis segítséggel szappan kezet, arcot mosnak, anélkül, hogy szétfröcskölnék a vizet.
 • Szappant a helyére teszik
 • Segítséggel használják a körömkefét
 • Ruhájuk ujját segítséggel felhúzzák, mosdás után megigazítják
 • Segítséggel szárazra törlik a kezüket, arcukat
 • Megpróbálják használni a WC-papírt
 • WC-t lehúzzák
 • Ismerkednek a zsebkendő használatával
 • Ismerkednek a fogkefével
 • Rövid hajukat segítséggel fésülik, a fésűt visszateszik a helyére

Önkiszolgálás

 • étkezéskor önállóan megterítenek maguknak, étkezés után visszaviszik a tányért, poharat a helyére
 • önállóan esznek, isznak
 • a nem kívánt ételt a tányérjukon hagyják, ha kérnek enni és inni, akkor szólnak
 • evőeszközöket megfelelően használják: kanál, villa
 • szalvétát megfelelően használják, az elhasználtat a szemetesbe dobják

Étkezés

 • az étkezéskor az edényekkel, evőeszközökkel önállóan kiszolgálják magukat
 • étkezés után visszaviszik a helyére
 • önállóan esznek, isznak
 • a nem kívánt ételt a tányérjukon hagyják
 • enni és inni kérnek
 • az evőeszközöket, kanalat, villát, szalvétát megfelelően használják
 • az elhasznált papírszalvétát a megfelelő helyre rakják

Öltözködés

 • ruhájukat segítséggel ki és begombolják, önállóan levetik, és segítséggel felveszik
 • cipőjüket fel és leveszik, jó cipőfűzővel, segítséggel ki és befűzik
 • sál szalag egyszerű kötésével próbálkoznak
 • ügyelnek a holmijukra

Környezet rendben tartása:

 • a különböző eszközöket önállóan elveszik, és használat után a helyükre teszik

Közösségi élet

 • megköszönik ha kapnak valamit, visszaköszönnek
 • a játékot elkérik egymástól, s odaadják, ha kérik tőlük
 • óvatosan bánnak a játékszerekkel, vigyáznak egymás holmijára
 • társaikat nyugodtan hagyják játszani, énekelgetni, rajzolni
 • kezdenek segíteni egymásnak
 • egy asztalnál ülők észreveszik, ha valaki hiányzik közülük, ha visszatért az óvónővel együtt köszöntik
 • étkezéskor csendben beszélgetnek, a kulturált étkezési szokásokat betartják
 • szívesen járnak óvodába, szívesen játszanak együtt
 • érdeklődnek egymás iránt, tekintettel vannak egymásra
 • kezdenek kialakulni az együtt játszó csoportok, párok
 • ha erre szükség van bizalommal, fordulnak az óvónőhöz, és segítséget kérnek tőle
 • kezdenek eligazodni a csoport mindennapi életében

Gyakorló játék

 • hangok, szótagok, szavak esetleg rövid mondatok és dallamok, a halandzsa játékos szabály szerinti ismétlés útján válnak játékká
 • a gyerekek a játékos mozgást mindig ugyanabban a formában, ugyanolyan szabályok szerint ismétlik, ezekhez, a szabályokhoz ragaszkodnak.

Szerepjáték

 • betartják és elsajátítják a játékszerekkel és együttjátszással kapcsolatos elemi szabályokat.
 • Jól érzik magukat a társaik között, szívesen játszanak egyedül, egymás mellett, vagy két-három gyermekből álló csoportban.
 • Önállóan megkeresik az eszközöket, azokra vigyáznak, és használatukban általában megegyeznek.

Barkácsolás:

 • az óvónő a gyerekek, bevonásával készítsen kevésbé munkaigényes, kiegészítő játékszereket.
 • Elromlott játékokat, a gyerekek előtt kell javítani, festeni, ragasztani

Dramatizálás és bábozás

 •    a bábu mozgatása kelti fel a gyermek érdeklődését, legyen a csoportban néhány olyan báb, amit az óvónő használ, ezek a bábok éljenek a csoportban, legyen helyük a csoport életében.

Építő, konstruáló:

 • gyakran bonyolult építményeket alkotnak, amit nem képesek, újra építeni
 • az óvónő tegye számukra igénnyé az összerakás és építés igényét

Szabályjáték:

 • azokat a szabályjátékokat alkalmazzuk, amelyek a gyerekek mozgásigényét kielégítik, szabályok legyenek egyszerűek.
 • Azokat fogadják csak szívesen, amelyek nem kötöttek, és nem szükséges hozzá az egész csoport

Alkalomszerű munka:

 • erejükhez mérten részt vesznek a rend helyreállításában, és csoportszoba átrendezésében
 • bizonyos eszközöket segítsenek egyik helyről átvinni a másikba
 • ügyeljenek az öltöző, és mosdó rendjére, kérjék a felnőtt segítségét
 • udvari játékokat tegyék a helyükre
 • leesett elszórt tárgyakat vegyék fel és tegyék a helyükre.
 • Segítsenek a játékjavításban, adják az eszközöket kézbe.
 • Segítsenek a terem díszítésében, babaszoba rendjében
 • Adjanak át üzeneteket, segítség az óvónő munkáját pl: tárgyakat kérjenek el és adjanak át.

Növény és állatgondozás

 • Kísérjék figyelemmel a munkálatokat
 • Tavaszt várva vegyenek részt csiráztatásban, ültessenek magokat, és vegyenek részt a folyamatos gondozásban
 • Ősszel gyűjtsenek faleveleket, figyeljék meg az udvar rendezését.

Anyanyelvi nevelés

 • egyéni fejlettségükhöz mérten szívesen beszélnek arról, ami összefügg a saját cselekvésükkel, a velük megtörtént eseményekkel
 • ismerik a környezetükhöz tartozó tárgyak és megszokott jelenségek nevét.
 • Ismerik azokat a szavakat, amelyek a tárgyak, személyek szembetűnő tulajdonságait, mozgását, cselekvését jelöli
 • A megismert szavakat, szófordulatokat más hasonló helyzetekben helyesen alkalmazzák
 • Gondolataikat összefüggően mesélik el, láncszerű vagy szaggatott szövegszerkesztéssel, esetleg gyakori szövegszerkesztési hibákkal.
 • Leggyakrabban kérés, kérdés, felkiáltás formájában nyilatkoznak
 • A mondatok, mondatszakaszok hangsúlyozása esetleges, gyakran nem felel meg az értelem, érzelem, vagy a ritmus által megkívánt hangsúlynak. A szólam, a mondat első szótagjának, szavának nyomatékosítása gyakran hiányzik, vagy elmosódik. A kérdő mondatok hanglejtése általában véghangsúlyos.
 • A beszédhangokat egymástól megkülönböztetve pontosan hallják.
 • A magánhangzók és a mássalhangzók nagy részét tisztán ejtik

MESE- Vers :

 • foglalkozás időtartama: 10- 15 percnél nem lehet több
 • 8- 10 mondóka ismerjenek
 • 8- 10 vers tudjanak
 • Új mese 10- 12 halljanak
 • Állandó mesemondó hely
 • Heti két alkalommal mese- vers
 • Alkalomszerűen a gyerekek kérésére mesélés és verselés
 • Képeskönyv nézegetés
 • Állatmesék, rövid tömör versek, mondókák

Ének-zene:

 • 6-7 mondókát tudjanak
 • 10-14 játékdalt tudjanak
 • 2-3 műdalt ismerjenek
 • Mondókák hossza 2-4 motívum, dalok hossza 8-12 ütem
 • Sz-m   3-4 dal
 • L-sz-m   3-4 dal
 • M-r-d 2-3 dal
 • Sz- m- r- d    2- dal
 • D- l- sz  1 dal
 • Zenehallgatás anyaga, egyszerű népi dalok, énekes, vagy hangszeres előadásban
 • A zene figyelmes érdeklődő meghallgatására, befogadására való szoktatás
 • Magas és mély hangok érzékeltetése, beszéd, ének, hangszer felismerése és térbeli érzékeltetése
 • Változatos motívumok visszaéneklése, öt hangterjedelemig
 • Halk hangos közötti megfigyelés, felismerés és alkalmazás, beszéden, zörejen, a hangokat mutatják a kezükkel.
 • Zörej hangok felismerése – üveg, fém, fa, papír -  hangszerekből: hegedű, gitár, furulya – ütőhangszerekből: dob, cintányér háromszög, ritmusbot-
 • Dallamjátszó hangszerek felismerése
 • Ritmushangszerek hangjának felismerése
 • Egyenletes lüktetés érzékeltetése, mondókázás, éneklés közben játékos mozdulatokkal
 • Tempótartás 66-80 lüktetéssel
 • Egyszerű ritmusjátszó hangszerek használata
 • Spontán zenei alkotó kedv felébresztés

Vizuális nevelés: 

      Képalakítás:

 • firkálgatás, rajzolás, festés a gyerekek kedve és érdeklődése szerint, képzeletük, emlékképeik szerint
 • tetszés szerinti színválasztás, színhasználat
 • színes anyagok és tárgyak szétválogatása
 • mesélés a rajzokról egymásnak és az óvónőnek
 • képek készítése: festéssel, rajzolással, papírragasztással, agyagba karcolással, nyomattal
 • rajzolás puha ceruzával, zsírkrétával, homokba pálcával, iskolai táblakrétával
 • rajzolás nagy felületre, csomagolópapírra, aszfaltra, cserépre
 • emberalak részformái: fej, törzs, kar, láb
 • tájékozódás a kép síkján, szélén, középen
 • térviszonyok jelzése: lent, fent, egymás mellett

Plasztikai munkák:

 • gyurkálás, formálgatás, nyomás, ütögetés, darabolás, gyurkálás, mintázás, gömbölyítés, bemélyítés, sodrás, simítás, karcolás, tépegetés, ragasztás, nyom hagyás
 • természeti tárgyak gyűjtése séta közben
 • apró tárgyak válogatás csoportosítása nagyságuk, színük szerint.
 • Forma felület nézegetése, tapintása, simítása közben, érzeteik, észleléseik szóbeli kifejezése
 • Könnyen megmunkálható anyagok: homok, hó, agyag, gyurma, papír, doboz, termés, textil, fonal, fadarab, gallyak
 • Tapasztalatszerzés az anyagok tulajdonságairól

Építés

 • Rakosgatás, sorakoztatás, játék közben, egyenes vonalban, körben vagy tetszőleges formában
 • Különféle anyagokból, tárgyak elemek felhasználásával kisebb és nagyobb méretű térbeli alakzatok készítése, torony, kerítés, kuckó építése
 • Téralkotó tevékenység a belső terekben, könnyen mozgatható bútorokkal, nagyobb méretű dobozokkal, takarókkal, építőjátékokkal, más elemekkel.
 • Térbeli tájékozódás

A környezet megismerésére nevelés

 • Beszélgessenek az óvodai élet eseményeiről, ismerkedjenek az óvodai környezettel
 • Játszanak szimulációs játékot a családról
 • Ismerkedjenek a testükkel: kéz, láb, fej, kar, szem, fül, orr, száj
 • Ismerkedjenek a végtagok és érzékszervek funkciójával
 • Ismerkedjenek az érzékszervek ápolásával
 • Ismerkedjenek az orvos gyógyító munkájával
 • Séta alkalmával gyakorolják a gyalogos közlekedést
 • Figyeljék meg az utcán lévő közlekedési eszközöket, autó, motor, busz, villamos, troli metró, hév
 • Figyeljék meg az évszakokat, ősszel a levelek hullását, színét, az esőt, a szél hatását. Vegyék észre az őszi levél színeit
 • Figyeljék meg a hó hullását, színét, játszanak a hóban, építsenek hóember, szánkózzanak.
 • Etessék a madarakat
 • Figyeljék meg a tavaszt. Többet süt a nap, olvad a hó, sár van,
 • Figyeljék meg az első zöld leveleket, az első nyíló virágokat, vegyenek részt a kert gondozásában.
 • Szerezzenek tapasztalatot az időjárás és öltözködés összefüggéseiről.
 • Gyümölcsök: alma, körte, cseresznye formájáról, színéről, fogyasztásáról
 • Virágok: hóvirág, tulipán, rózsa színe, formája illata, szépsége
 • Zöldségféle: sárgarépa, hagyma, retek, karalábé alakja, színe, íze
 • Nevezzenek a környezetükben lévő gyümölcsöket
 • Állatok: kutya, macska, tyúk, kakas, csibe, veréb, galamb, külső jegyeik, hangjuk alapján ismerjék fel.
 • Nevezzenek meg a környezetükben lévő madarakat
 • Színek: fehér, piros, kék, sárga, zöld, barna

Testnevelés

 • szabályjátékok: fogójáték, csoportos versenyek
 • szervezés: állás zárt lábbal, egyenes testtartással, nyújtott karral, befelé néző tenyérrel, emelt fejjel, néhány másodpercig
 • fordulás állóhelyből meghatározott irány felé (ajtó, ablak
 • járjanak, fussanak és álljanak meg
 • üljenek egymás mellé
 • álljanak egyenes vonalban, vagy L alakzatban elhelyezett székek vagy padok segítségével
 • alakítsanak ki kört kézfogással, valami körül, egyenes vonalból vagy állóhelyből
 • felszólítására futásból álljanak meg, vagy induljanak el
 • gimnasztika: kézi szerek: labda, körkötél, babzsák, szalag
 • kartartás: mély, mellső magas, oldalsó közép, csípőre és vállra tartás
 • testhelyzet: alap, terpesz, térdelés, nyújtott és terpeszülés, hason és hanyattfekvés, guggoló és térdelő támasz, csípőben és térdben hajlított mellső és hátsó fekvőtámasz
 • kar-törzs-térd-lábmozgások: emelés, leengedés, lendítés, lengetés, lebegtetés, lökés, húzás, hajlítás, nyújtás, fordítás, páros lábon szökdelés, ujjak nyitása, zárása, mozgatása, csukló hajlítása és nyújtása
 • járás: természetes egyenes járás, irányokba, ballra, jobbra kanyarodással, tárgyak személyek megkerülése, körben az óvónő vezetésével, kézfogással majd e nélkül
 • lábujjon járás, magas térdemeléssel járás
 • fejlesztő járás tapssal és dobbal
 • futás kötetlenül, egyenesen és különböző irányokban, körbe, szétszórtan, irányváltoztatással, tárgyak személyek kerülésével 100- 150 m
 • többféle testhelyzetből való futás, lassítás és gyorsítás
 • futás akadályon át
 • versenyfutás, 10- 15 m
 • támasz , függés: csúszás, kúszás , mászás, talajon előre oldalt, körben kéziszerrel is kb: 10m
 • bújás különböző szerek alatt
 • másszanak fel, le egy majd két különböző szeren vízszintes és függőleges irányban
 • gurulás a test hossztengelye körül, magasra nyújtott karral
 • egyensúlyozás: talajon 50- 10 cm széles vonal között kúszva, mászva, természetes járással. 30 cm magas emelt szeren, valamint kéziszerrel
 • ugrás: szökdelés páros lábon helyben és haladva, egy-két akadályon át, lépjenek utánlépéssel előre és oldalt.
 • Lépjenek, fussanak át 10- 15 cm magas 50-60 cm széles sávon zsinór gumiszalag, helyben és hat-nyolc lépés nekifutással.
 • Helyből távol és magasugrás
 • Labda fogása és tartása, két kézzel, különböző kartartásokkal
 • Gurítás terpeszülésből, és állásból társuknak, gurítás egyenes irányban, futás a guruló labda után, fogják meg, dobják fel és le állóhelyből, fogják meg két kézzel.