A SIKERES JÖVŐ MEGALAPOZÁSA AZ ÓVODÁBAN KEZDŐDIK

NAPSUGÁR MAGÁNÓVODA ZUGLÓBAN Beíratkozás a 2019 /2020 tanévre, már elkezdődött a 12- fős kiscsoportba. Jelentkezz: 06-70-337-4611

1144. Budapest Kőszeg utca 21.
1141. Budapest Mályva utca 24


06 70 / 337 4611
napsugarovim@gmail.com

Középső csoport év végére már tudják a gyerekek

2013.09.18 18:35

Testápolás:

 • önállóan tisztálkodnak
 • segítség és felszólítás nélkül kezet mosnak Wc használat után, étkezés előtt, a kezüket szennyező tevékenység után
 • használják a körömkefét
 • a kezüket szárazra törlik, a törölközőt felszólítás nélkül a helyére teszik
 •  a ruhájuk ujját fel és le tűrik
 • Önállóan mosnak fogat, a fogápoló szereket tisztán tartják, és a helyükre teszik
 • Használják a zsebkendőt, fújják az orrukat, köhögéskor vagy tüsszentéskor a zsebkendőt a szájuk elé teszik

Önkiszolgálás

 • az önkiszolgálás készségei gyakorlás útján megszilárdulnak. Az önálló munkavégzés szokásai kialakulnak.

Öltözködés

 • kis segítséggel le és felveszik a felsőruhájukat
 • ki és begombolják a hozzáférhető helyen lévő gombokat, és bekötik a szalagokat.
 • Cipőfőzőjüket bekötik és megkötik
 •  

Étkezés

 • önállóan szednek maguknak a tálból
 • gondolnak az étel mennyiségének helyes megítélésére
 • segítséggel töltenek a kancsóból
 • a kanalat és villát megfelelően használják
 • csukott szájjal rágnak, tisztán étkeznek
 • a szalvétát felszólítás nélkül használják
 • étkezéskor ügyelnek az asztal és a környezet rendjére
 • az asztal mellet természetes testtartással ülnek

Környezet rendben tartása:

 • holmijukat rendben a megfelelő helyre teszik
 • ügyelnek saját holmijuk tisztaságára
 • játékaikat, foglalkozási eszközeiket rendben tartják.
 • Segítséggel összehajtják a takarójukat
 • Rendet tartanak maguk körül
 • A lábtörlőt használják
 • Az ajtókat önállóan nyitják és csendesen csukják

Közösségi élet

 • korábban kialakult szokásokat önállóan alkalmazzák
 • köszönnek az óvónőnek, dajkának és azoknak, akikkel játszani szoktak
 • segítik egymást öltözés, étkezés, séta közben
 • az egy asztalnál ülők észreveszik, hogy ki hiányzik, és amikor megérkezett akkor köszöntik őket
 • a leejtett tárgyakat felemelik, észreveszik a rendetlenséget, és az óvónő irányításával aktívan részt vesznek a megszüntetésben
 • a csoportba belépő vendégeket hellyel kínálják
 • a foglalkozáson jelzik, ha közölni valójuk van, megvárják, amíg társuk befejezi a mondanivalóját
 • jól érzik magukat az óvodában, keresik a közös tevékenységeket
 • tudatosodik bennük, hogy közös csoportot alkotnak
 • az óvónő vezetésével kapcsolatot alakítanak ki a többi csoportbéli gyerekekkel
 • elfogadják az óvónő kéréseit és útmutatásait
 • bizalommal fordulnak az óvónőhöz és társaikhoz, ha valamit közölni akarnak, vagy segítségre van szükségük
 • figyelnek egymás alkotásaira, játékaira, meghallgatják egymást
 • kialakul néhány gyerek iránt tartós rokonszenvük
 • szívesen segítenek egymásnak
 • együtt éreznek társaikkal, türelmesek egymással.
 • Nem árulkodnak, sérelmeiket, konfliktusaikat igyekeznek az óvónő segítségével feloldani.
 • Tevékenységeikbe egyre önállóbbak

Gyakorló játék

 • tartósan csak akkor jelentkezik, ha a gyermek a fejlődésben le van maradva, képességei fejletlenek, tapasztalatai, élményei szegényesek, vagy amikor új játékszer, eszköz használatát még nem ismeri, és a sikeres játékhoz a játékszerrel való előzetes manipulációra van szüksége
 • jelentkezik a konstrukciós és szerepjáték elemeiként is.

Szerepjáték

 • kialakul a kisebb- nagyobb csoportokban való együttes játék igénye
 • mozgásuk, értelmi és érzelmi fejlődésük alapján megértik a környezetük egyszerűbb jelenségeit, és készek ezeket játékukban újraalkotni
 • a gyakori szerepcserét és az eszközök ragaszkodását felváltja a szerepekhez való ragaszkodás
 • képesek a cselekvések összehangolására
 • a játékszerekkel és eszközökkel végzett cselekvés, a szereplők magatartása megfelel a szerep által megkívánt tevékenységeknek és emberi kapcsolatoknak
 • a szerepjáték témájának megfelelően képesek az egyszerűbb közös játékok megszervezésére, a szükséges játékszerek kiválasztására 

Barkácsolás:

 • segítsenek az óvónőnek a játékok megjavításában
 • beszéljenek meg közösen, hogy egy-egy játékhelyzetben mire lenne szükség
 • ösztönözze őket ezek elkészítésére, az elkészítésben segítsen a gyerekeknek  

Dramatizálás és bábozás

 • a gyerekek kézméretének megfelelő bábok, valamint az asztalra állítható, a gyerekek magasságának megfelelő paraván is álljon a rendelkezésre, hogy ülve bábozhassanak.
 • A kiválasztás feleljen meg a gyerekek által kedvelt meséknek, kapcsolódjanak élményeikhez
 • Készítsenek közösen sík és fakanál bábokat is, hogy gyermek szívesen és örömmel alkalmazza azokat

Építő, konstruáló:

 • az építő játékelemekből játékszerepeket is tudnak készíteni a gyerekek
 • az élethelyzetek reprodukálása közben építenek, szerelnek, szerkesztenek vagy létrehozott alkotás hatására, képzelik bele magukat különböző élethelyzetekbe.
 • A fejlődést egyaránt jelzi az egyre bonyolultabb alkotások létrehozása

Szabályjáték:

 • már olyan szabályjátékok is választhatók, amelyek megkívánják, hogy a győzelem elérése érdekében a gyerekek egyéni kívánságaikat egyeztessék társaik érdekében, közösen őrködjenek a szabályok betartása felett.

Naposság:

 • az óvónő irányításával felterítik az asztalterítőt, szétosztják az étkezéshez szükséges eszközöket, segítenek az ételek kiosztásában
 • a szilárd ételeket az asztalra helyezik
 • étkezés után leszedik az asztalt, a terítőt összehajtják, helyére teszik a mosogatásra nem kerülő eszközöket
 • ha szükséges letörlik az asztalokat, és összesöprik a morzsát
 • a játék befejezése után figyelemmel kisérik és segítik, hogy minden játék rendben a helyére kerüljön, ellenőrzik, hogy az udvari játékok is a helyükre kerültek-e
 • a termet szükség szerint átrendezik, az asztalokat, padokat, székeket, szőnyeget a helyére teszik
 • segítenek az óvónőnek a foglalkozási eszközök kiosztásában és összeszedésében

Alkalomszerű munka:

 • a csoportszoba rendjének kialakításában folyamatosan részt vesznek
 • szükség szerint átrendezik a termet
 • öltözőben és mosdóban segítenek a tisztaság és rend megőrzésében, segítenek a foglalkozási eszközök előkészítésében
 • az óvónővel közösen javítják az eszközöket, vagy újakat készítenek
 • együtt díszítik a csoportszobát, ajándékot készítenek a közös ünnepekre vagy más alkalmakra
 • segítik a kisebbeket az öltözködésben és a vetkőzésben
 • teljesítik az óvónő egyéb megbízatásait

Növény és állatgondozás

 • folyamatosan közreműködnek az élősarokban lévő növények kisállatok gondozásában
 • ősszele részt vesznek a kertbe kiültetett növények átültetésében
 • különböző magvakat, terméseket gyűjtenek és elhelyeznek belőlük néhányat az élősarokba
 • részt vesznek a kerti munkában, a termések összeszedésében, a virágoskert rendezésében
 • részt vesznek a kerti ágyások téli pihenésre való előkészítésben, betakarják a kisebb fákat, az évelő növényeket
 • segítenek a lehullott növények összegyűjtésében, használják a test méretüknek megfelelő kerti szerszámokat
 • télen részt vesznek a magvak ültetésében és a kikelt növények gondozásban
 • folyamatosan gazdagítják, változtatják az élősarkot
 • tavasszal segítenek a növények, magvak ültetésében

Anyanyelvi nevelés

 • bátran és szívesen beszélnek, elmondják korábbi élményeiket, azt, hogy mit csináltak előzőleg, és mit akarnak most csinálni. A felnőttekhez fűződő kapcsolatuk a „ miért,” kérdések sora jellemzi.
 • Értik és használják az ismert szavakat akkor is, ha azokkal a jelölt tárgyakat, személyeket nem szemlélik közvetlenül. A megismert szavakat, kifejezéséket, szófordulatokat a szokástól eltérő beszédhelyzetben is jelentésüknek megfelelően értik és használják.
 • Gondolataikat érthetően, összefüggően tudják kifejezni, közölnek, leírnak, mesélnek. Szövegszerkesztésük gyakran összefolyó, sok ismétléssel, fölösleges kötőszóval.
 • Társaik beszédére odafigyelnek, és igénylik, hogy őket is is figyelmesen hallgassák meg. Alkalmazzák a párbeszéd jellegzetes fordulatát, a figyelemfelhívást, a köszönést, udvariassági kifejezéseket
 • Helyesen használják a jelen és a múlt idejű igeidőket, a képzőket, a ragokat, a határozott és határozatlan névelőt
 • A beszédhelyzethez illeszkedően, és az anyanyelvnek megfelelő hanglejtéssel használják az állító és tagadó mondatokat, a felkiáltást, a felszólítást, az óhajtást
 • Még előfordulhat helytelenül képzett vagy helyettesített hang ( r-j )

 MESE- VERS:

 • a gyerekek közvetlen környezetük vagy a természet jelenségeire alkalomszerűen felidéznek 6-7 mondókát, és azokat a játék tartozékaiként az óvónő kezdeményezésére alkalmanként saját maguktól is mondogatják
 • tudnak 2-3 kiolvasót, hintázó, állathívogató, tréfás állat és névcsúfolós rigmust
 • az óvónő által kezdeményezett 8-10 soros versek ismételgetésébe bekapcsolódnak
 • a felnőtt által elmondott verset meghallgatják
 • várják és kérik a mesét, van kedvenc mesehősük, és meséjük
 • szórakoztatja őket a képeskönyv lapozgatása, beszélgetést kezdeményeznek az ismert képekről, a lapok forgatása közben, tudják mi következik

Ének-zene:  

 • 4-6 mondókt tudnak
 • 12-15 játékdalt tudnak
 • 3-4 műdalt ismernek
 • Sz-m   2-3
 • L-sz-m  2-3
 • M-rd  2-3
 • Sz-m-d 2-3
 • Sz-m-r-d 2-3
 • D-l-sz 1-2
 • M-r-d-l 1-
 • Körjáték, szerepcserélő, sorgyarapító, párválasztó játékok
 • Tiszta éneklés csoportosan
 • Önkéntes jelentkezés alapján egyéni éneklés segítséggel
 • Zenehallgatás témai: magyar és más népek dalai, világ zeneirodalmából válogatott énekes és hangszeres műdalok, könnyű kánon, és kétszólamú darabok is lehetnek
 • A zene nyugodt, figyelmes befogadására való nevelés
 • Magasabb és mélyebb hangok megkülönböztetése térben mutatással
 • Éneklés közben a dallamvonal rajzolása a levegőben
 • Éneklésnél változó kezdőmagasság átvétele
 • Szöveges motívumok visszaéneklése hat hangterjedelemben változatos ritmusfordulatokkal és dallammal
 • Hal és hangos fogalom pár megértése, zenei tevékenységben alkalmazása egyénileg is
 • Dalok felismerése dúdolásról vagy hangszerjátékról
 • Finomabb hangszínek különbségének meghallása
 • A természet és a környezet hangjainak megfigyelése, hangirány és hangtávolság
 • Egyenletes lüktetés kifejezése játékos mozdulatokkal, tapssal és körbejárással
 • A motívumok ( két kétnegyedes) hangsúlyainak kiemelése változatos mozdulatokkal
 • Dalok és mondókák ritmusának kiemelése
 • Az éneklés közben a tempótartás egyenletes, az ettől eltérő gyors és lassú közötti különbség felismerése és alkalmazása énekléssel és mozgással
 • Egyszerű játékos mozgások egyöntetű, esztétikus végzése
 • Nehezebb játékformák, táncos jellegű mozdulatok
 • Hangszerek használata a lüktetés és ritmus kifejezésére a gyerek maguk készített ritmushangszerekkel is.
 • Énekes beszélgetés, mesélés, mondókára dallamkitalálás

Vizuális nevelés:

 • a gyerekek személyes élményeinek, elképzeléseinek, a hozzájuk közel álló személyeknek, természeti jelenségeknek, tárgyaknak, eseményeknek képi, plasztikai kifejezése
 • témák ábrázolása emlékezet, megfigyelés alapján
 • közös játékhoz, dramatizáláshoz, bábozáshoz, eszközök készítése, alkalmi ajándéktárgyak készítése, díszítése

képalakítás:

 • rajzolás az udvaron, aszfalton, nagy méretekben, házak utak, kerítések, hullámvonalak, egyenesek, csigavonalak, jelenetek..stb.
 • emberalakok, környezet, tárgyak rajzolása saját elképzelés szerint
 • cselekményes jelenetek megjelenítése, mese, vers ábrázolása
 • érdeklődés a környezet színei iránt pl: ég, föld, épületek, virágok, évszakok színei…stb.
 • vékonyabb vastagabb vonalak, tagoltabb formák, részformák, színek, színfoltok alkalmazása, mindezek ritmusba helyezése, díszítő munka
 • rajzolás bottal a földbe, iskolai krétával táblára, vagy aszfaltra
 • rajzolás nagy felületű papírra puha ceruzával, krétával, filc, és rost ironnal, tussal, fa pálcával
 • festés ecsettel, sűrűre oldott vízfestékkel, temperával, viasz és zsírkrétával, festékkel színkeveréssel, sokféle alakú, méretű színű és anyagú papír használatával
 • az ecset kimosásának a helyes vízhasználatnak gyakorlása
 • agyagkompozíciók alkotása tárgyak lenyomataival, beszurkálással, karcolással, egyszerű agyaglapok díszítése
 • képalakítás spárga és fonal darabokkal, textilalapra applikálással, színes papírlapra tépéssel kialakított papírfoltok felragasztásával
 • a színre formára, kompozícióra vonatkozó tapasztalatok: térviszonyok ábrázolása: a kép motívumainak, szereplőinek egymáshoz való térbeli viszonya / egymás mellett, fölött, lent, fent, szélén, közepén stb./
 • új színek kikeverése
 • formák képzése vonalakkal, körvonallal, színfoltokkal
 • a kéz mozgásának útja, ereje a rajzeszközök nyomhagyásában

Plasztikai munkák:

 • természeti tárgyak gyűjtése az óvoda környezetében, vagy séták kirándulások alkalmával / termések, kavicsok, rügyek, ágak, falevelek. stb. /
 • a gyűjtött tárgyak formáinak összehasonlítása más formákkal, szétválogatása, csoportosítása gömbölyűség, laposság, szabályosság, szabálytalanság alapján, felületi tulajdonságaik szerint
 • emberalakok, állat és játékfigura mintázása, törekedve a formai tagolásra, a több részforma érzékeltetésére, a főbb részformák ábrázolására és díszítésére
 • egyszerű ajándéktárgyak, játékok készítése szerkesztő és összerakó munkával, díszítések kézimunkával / termésekből figurák, bútorok vagy terítők, dobozok, koszorúk, gyöngyök, láncok, füzérek, csákók stb./
 • bábok, díszletek készítése, ezek festése, összeszerelése, fakanálbáb, síkbáb
 • homok, agyag, gyurma, színes papírlapok, kartonok, és sokféle lehetőleg nemes könnyen megmunkálható anyag / textil, fonal, bőr, fadarab, doboz, termés, gally/ használata
 • nyirkálás, tépés, hajtogatás, konstruálás, plasztikai formázás, bemélyítés, kerekítés, szövés, ragasztás, karcolás, applikálás
 • formákra, alakíthatóságra vonatkozó tapasztalatszerzés: gömbölyű, szögletes, testes, lapos stb
 • arányviszonyok: részekre osztás félbe, negyedbe hajtogatással, agyagdarabolással, tépéssel
 • a felület lehet: sima, érdes, fényes, matt, kemény, lágy stb
 • a papír gyűrhető, nyírható, téphető hajtogatható, s közben alakja, felülete változik

Építés

 • nagy térbeli alakzatok, nyitott zárt körök, kapuk, egyenes és kanyargós sor formálása, a gyerekek közös mozgásos játékai során
 • különféle anyagokból, tárgyakból építéssel, összerakással, térbeli rendezéssel kisebb, nagyobb formacsoportok, építmények alakítása: vár, udvar, sátor, szoba, alagút
 • közös munkák által készített nagyobb makettek, és a gyerekek által a játék során készített térrészek berendezése a célnak megfelelően játékokkal, maguk készítette tárgyakkal, formákkal, figurákkal

A környezet megismerésére nevelés:

 • beszélgetés a családról, szerephelyzetekbe teremtve a családot
 • a család neve, családtagok, a család otthona
 • lakáscím, ki mivel tölti az idejét otthon
 • tudatosodjon bennük a testük ápolásának szükségessége, az orvos gyógyító munkája
 • séta közben gyalogos közlekedési szabályok gyakorlása
 • személy, teherszállítási járművek megfigyelése, szóban és képekkel hasonlítsák őket össze és csoportosítsák
 • figyeljék meg az évszakokat, az őszi időjárás változékonyságát, a természet változásait, az ősz szépségét. Sokat esik az eső, köd van, fúj a szél, hullanak a levelek, kopaszok a fák a bokrok
 • téli időjárás megfigyelése: hó, zusmara. Figyeljék meg a hideg hatását: a víz megfagy, megfagy a föld is. játék a hóban. Tapsztalat a hó tapadásáról, meleg hatására elolvad.
 • Keressék az összefüggéseket a levegő felmelegedése és a természet változásai között, a föld már nem fagyos, vetni, ültetni lehet. Rügyeznek a fák, a bokrok, zöldellnek a növények.
 • Figyeljék meg a tavasszal nyíló virágokat a kertben, a mezőn a parkban, gyönyörködjenek bennük. Figyeljék meg a lepkéket, bogarakat, madarakat. Keressék az összefüggéseket az időjárás és az ember tevékenysége között. Kacsolódjanak be a kerti munkába
 • A nyári hónapokban figyeljék meg a kert, park, mező, erdő növényeit, állatait, időjárás jellegzetességeit
 • Szerezzenek tapasztalatot az időjárás és az öltözködés között
 • Hajtassanak virágot, ágat, ültessenek magról növényt / tulipán, jácint, borsó, bab
 • Figyeljék meg a benti és kinti hőmérsékletet
 • Figyeljék meg a növények fejlődését, a nap, víz, hőmérséklet hatását a növényekre
 • Figyeljék meg az évszakok szerinti kerti munkálatokat
 • Ismerjenek néhány gyümölcsöt: szín, forma, íz, hol terem:alma, körte, eper, cseresznye, ..stb
 • Ismerjenek néhány zöldségfélét: sárgarépa, saláta, retek, ..stb
 • Ismerjék meg az őszi és tavaszi piacot
 • Az állatok közül ismerkedjenek meg háziszárnyassal és kicsinyeivel / tyúk, kakas, csibe, kacsa, liba
 • Ismerkedjenek meg a szarvasmarha, ló, kecske, birka, nyúl háziállatokkal ezek tulajdonságaival
 • Ismerkedjenek meg vadon élő állatokkal: róka, mókus, őz, szarvas, bagoly, stb
 • Ismerkedjenek meg  bogarakkal, / katica, hangya /  költöző madarakkal , / fecske, gólya /
 • Készítsenek madáretetőt, beszéljenek a vadon élő állatok védelméről
 • Környezetükben fedezzenek fel újabb színeket

Matematika:

 • tárgyak személyek összehasonlítása szabadon és egy-egy kiemelt megnevezett tulajdonság szerint
 • elrontott válogatás javítása
 • mások válogatásának folytatása
 • tárgyak szétválogatása színük szerint, annyi felé ahány szín szerepel rajta
 • tárgyak válogatása alakjuk szerint, annyi felé ahány alak előfordul
 • gyerekek szétválogatása aszerint, hogy fiú vagy lány
 • aszerint, hogy mit visel
 • emberek és állatok szétválogatása aszerint, hogy felnőtt-e vagy gyerek
 • tárgyak válogatása bármilyen szempontok szerint, amelyet a gyermek meg tud nevezni.
 • Válogatás az óvonő megadott szempontja szerint
 • Tárgyak személyek, halmazok sorba rendezése, elemeinek egymásba tevése, egymásra építése, gyerekek sorakoztatása magasság szerint
 • Fedők, körlapok, négyzetlapok nagyság szerinti sorba rendezése
 • Sorba rendezés szubjektív szempontok szerint
 • Tárgyak személyek, halmazok összehasonlítása szavakban, összehasonlítás szabadon, egyszerű megállapítások megfogalmazása
 • Irányított összehasonlítások: melyik a magasabb, melyik az alacsonyabb, melyik a hosszabb, melyik a rövidebb, melyik  a nagyobb, melyik a kisebb, melyikbe fér több víz, homok, liszt, melyikbe kevesebb, melyik a legkevesebb

Számfogalom előkészítése:

 • tárgyak összemérése hosszúságuk szerint, adott irányú vagy jelzett hosszméretük szerint, tömegük szerint, űrtartalmuk szerint
 • ismerkedés az összemérés eszközeivel, és módjával. A magasabb, alacsonyabb, hosszabb, rövidebb, nehezebb, könnyebb, több, kevesebb kifejezések tartalmának pontosabbá tétele: kiterjesztése a becsléssel el nem dönthető esetekre összemérés segítségével. Magasabbá, alacsonyabbá tevés, hosszabbá, rövidebbé tevés
 • tapasztalatok gyűjtése az óvónő segítségével az ugyanolyan magas, ugyanolyan alacsony, ugyanolyan hosszú, ugyanolyan rövid, ugyanannyi fér bele kapcsolatáról és ezeknek a kifejezéseknek a használata az összemérés eredményeként

Halmazok összemérése:

 • az elemek darabszáma szerint és a csoport fejlettségi szintje alapján 6-12 számkörben gyakorolják a gyerekek, hogy melyik a több, kevesebb
 • több , kevesebb fogalmának pontosítása párosítással
 • az ugyanannyi szó értése és használata párosítás eredményeként
 • a több, kevesebb és az ugyanannyi fokozott függetlenedése a tárgyak színétől, alakjától, nagyságától, elrendezésétől
 • ugyanannyi, több, kevesebb mozdulat, hang, tárgy előállítása, kirakása megszámlálás nélkül, másolással, párosítással
 • az ugyanannyi érzékelését sokféle bontásban és alakban kell érzékeltetni

Kis számok összkép alapján:

 • a kettő a három, az egy, és a semmi észlelése, felismerése megnevezése, megszámlálás nélkül, összkép alapján

Megszámlálás, leszámlálás:

 • 6-10 –es számkörben a gyerekek és a csoport fejlettsége szerint
 • Hosszúság és magasság mérés egységekkel, kirakott egységek megszámlálása

Tapasztalatok a geometria körében

 • Építések, szabadon különféle elemekből
 • Kettő, négy elemből álló építmények másolása
 • Házsor építése, ugyanolyan elemekből
 • Lakótelep építése, csupa egyforma elemből
 • Kettő- négy mozaikból összerakható figurák
 • Puzzle- kirakás
 • Szabad alkotások, másolások gyöngykirakóval
 • Alkotások, fonalakból, szívószálakból
 • Építőelemek, építmények összehasonlítása, szétválogatása különféle geometriai tulajdonságok alapján
 • Óvónő által kezdeményezett válogatási szempontok

Tevékenység tükörrel:

 • mozogjanak nagy tükör előtt, mellett, figyeljék a tükörképük mozgását
 • utánozzák egymás tükörképének mozgását
 • festékfoltok a papíron , hajtogatva, tükrösen

Tájékozódás a térben:

 • alá, fölé, elé, mögé, mellé, közé, fölött, előtt, mögött, mellett, között, jobbra, balra, alatt, kifejezések értése
 •   a kívül, belül, ki, be használata záródó vonallal körülvett kiskertre vonatkoztatva

Testnevelés

Játékok:

 • utánzó játékok, futójátékok több csoportban, párokban, egy és két sorból, kőrből, kettős körből

Szabályjátékok:

 • fogójátékok szétszórtan átfutással, ház nélkül egy fogóval, sorverseny dobással kiegészített feladatokkal, különböző kiinduló és befejező testhelyzetekből történő indulással és érkezéssel, labdajátékok a labda hordásával, átadásával, más játékok az évszaknak megfelelően

Szervezési gyakorlatok:

 • sorakozás felrajzolt vonal mögött
 • kör alakítása egyes oszlopból és szétszórt elhelyezkedésből

Gimnasztika:

 • szabad, társasa és kéziszergyakorlatok, körszalag, körkötél, babazsák, labda és padgyakorlatok a következő alapformák felhasználásával
 • kartartás: fejtetőre-, kör és vállhoztartás, fogásmódok változtatásával/ kézfogás saját magával, valamint, két és egy kézzel társával, könyökfűzés , keresztezett kézfogás /
 • testhelyzetek:, lábujj és sarokállás, hajlított , harántterpeszállás, térdelés zárt lábbal, lefeszített lábfejjel, törökülés, zsugor, sarokülés, mellső és hátsó fekvőtámasz
 • kar, törzs, lábmozgások: karkörzés egy és két karral előre és hátra a test oldalán és test előtt lefelé, törzshajlítás oldalt, törzsforgatás, térd és lábemelés, egy lábon szökdelés, utánlépés előre és oldalt
 • járás: természetes módon egyesével, párokban kézfogással és kézfogás nélkül egymáshoz alkalmazkodva, hullámvonalban és átlóirányban, oldalt, hátra, különböző kartartásokkal, körben és szétszórtan, közben 180º-os  fordulattal, rövidebb és hosszabb lépéssel váltakozva, sarkon és lábujjhegyen számolásra
 • futás: természetes módon, kötetlenül a járásnál megismert alakzatokban / 150- 200m /
 • versenyezzenek 15-20 m távon harántterpeszállásból indulva
 • fussanak 3-4 akadályon át
 • támasz: függés: másszanak négykézláb egyenes irányban hátra és irányváltoztatásokkal 2 x 20 m távon
 • bujjanak át különböző magasságú szerek alatt, a csúszás, kúszás, mászás váltakoztatásával egyenként és társas kézfogással
 • mássznak át- fel és le különbözőképpen felállított szerekre, 150 cm magasságig, meghatározott támasz és fogáskereséssel, kézzel és lábbal, tempóváltoztatásokkal és összekapcsolva, 20-30 cm magasból leugrással
 • csússzanak padon karhúzással és tolással
 • guruljanak egyenes irányban a test hossztengelye körül, magastartásba emelt karral
 • gyakorolják a gurulóátfordulást hajlított terpeszállásból: érkezés nyújtott majd zsugorülésbe, illetve guggolótámaszba és hajlított álláson át állásba
 • kézállás előgyakorlataként végezzenek rézsútos mély fekvőtámaszt különböző szereken
 • gyakorolják a csikórugdalózást a kiindulóhelyzet zárt állás, a magastartásban előrenéző tenyérrel, elrugaszkodás a talajra támaszkodva
 • járjanak függőállásban érintőmagas szeren / nyújtón, létrán, bordásfalon/ kézzel és lábbal előre, hátra, oldalt
 • egyensúlygyakorlatok: járással, futással 20-10 cm  távolságra lévő vonalak, padok között, 5 cm széles vonalon, vízszintes és rézsútos szereken / 40-cm re emelt padon, gömbölyű farönkön / magasabb térdemeléssel, különböző kartartásokkal, és közben lépjenek át két –három kéziszert utánlépésel előre és oldalt
 • ugrás: ugorjanak helyből távolba és magas páros lábról, repülés guggolóhelyzetbe, talajfogás páros lábra, sorozatban páros és egy lábon, négy öt akadályon át, mély ugrással 30-40 cm magasból guggolótámaszba, majd hajlított állásba, célba dobás 100 cm széles sávba vagy körbe, kéztámasszal a padra fel és le, nekifutással távolra és magasra egy lábról két lábra és egy lábra
 • dobás: dobóeszközök megfogása, elengedése, majd elkapása